Inženýrská geodézie

Mapování

geometrické plány

 • výkon činnosti odpovědného geodeta
 • vytyčování stavebních objektů
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • zaměření podzemních inženýrských sítí
 • měření parametrů jeřábových drah
 • zpracování výsledků v dig. formě s propojením na GIS
 • vyhotovení mapových podkladů pro projekty pozemních, liniových a vodohospodářských staveb
 • mapovací práce, základní mapy závodů
 • zaměření památkových objektů
 • měření podzemních prostor
 • zaměření lomů, měření pro rekultivace
 • výkon činnosti hlavního důlního měřiče
 • geometrické plány
 • vytyčení hranic pozemků
 • práce v KN
 • geodetické práce pro pozemkové úpravy
Inženýrská činnost a majetkoprávní projednání

obchodní činnost

 • záborové elaboráty
 • výkupové elaboráty
 • závazná stanoviska dotčených orgánů
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • vyjmutí ze ZPF, LPF
 • výpočet odvodů za odnětí ze ZPF
 • bilance skrývky
 • souhlasy se stavbou dotčených vlastníků
 • zajištění nabývacích listin z katastrálních úřadů
 • zajištění šetření pobytů neznámých vlastníků
 • uzavření kupních a převodních smluv
 • uzavření dohod o narovnání
 • provedení vkladu do katastru nemovitostí
 • totální stanice
 • GPS
 • nivelační přístroje
 • stavební laserové přístroje
 • digitální teodolity
 • stativy, latě, hranoly
 • prodej, servis, poradenství