Zákony a normy

Na této stránce naleznete stručný přehled zákonů a norem a odkazy na ně.

Nahlížení do katastru nemovitostí: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Předpisy Český úřad zeměměřický a katastrální: https://www.cuzk.cz/Predpisy.aspx
Zákon č. 256/2013 Sb. O katastru nemovitostí: https://www.cuzk.cz/Predpisy/Pravni-predpisy-v-oboru-zememerictvi-a-katastru/KZ.aspx
Zákon č. 200/1994 Sb. O zeměměřictví: https://www.cuzk.cz/Predpisy/Pravni-predpisy-v-oboru-zememerictvi-a-katastru/200-1994.aspx
Zákon č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13
Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183

<